ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (ÁFF)

Jelen szerződési feltételek a jodokik.hu webhelyet üzemeltető Nógrádi PC Suli Kft (cégjegyzék­szám: 08-09- 011791), mint „Szolgáltató” és a webhelyet regisztráció során hirdetési tevékenységre használó felhasználók, mint „Felhasználó” között létrejövő szerződés általános feltételei.

A jodokik.hu egy egészségügyi felhasználásra fejlesztett, online szolgáltató és menedzsment rendszer, mely a regisztrált felhasználók számára lehetőséget biztosít saját, az egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatásainak hirdetésére, a webhelyen saját hirdető felület működtetésére. A webhely lehetőséget ad a hirdetések közötti tematikusan és térkép alapján történő keresésre, a hirdető megadott adatainak, elérhetőségeinek megismerésére, illetve saját webhelyének elérésére, továbbá üzenetküldési lehetőséget is biztosít a webhelyet látogatók számára a Felhasználók felé.

A jelen ÁFF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§-ok rendelkezései alapján általános szerződési feltételnek minősül.

1. A webhely használatával kapcsolatos általános rendelkezések

1.1. A regisztráció az „Új partner regisztrációja” menüpontra történő kattintással kezdődik, majd a felhasználónak meg kell adnia a felhasználói nevét, email címét és a jelszavát, illetve el kell fogadnia az ÁFF-t.

1.2. Az ÁFF a webhelyen bármikor, beleértve a regisztrációs folyamatot is, megismerhető és folyamatosan hozzáférhető.

1.3. A regisztráció sikeres befejezéséhez az ÁFF elfogadása elengedhetetlen, amit a Felhasználónak, a regisztrációs folyamat közben az „Elolvastam és elfogadom az Általános Felhasználási Feltételeket (a címre kattintva lehet megnyitni)” pont kipipálásával kell megtennie.

1.3. A regisztrált felhasználókra vonatkozó szerződési feltételek, a webhelyen történő regisztrációt követően lépnek hatályba.

1.4. A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának megtörténtét, a folyamat befejeztével visszaigazolja a regisztráció során megadott email címre.

1.5. A regisztrációt követően a Felhasználó az általa választott csomagnak megfelelő számban adhat meg saját praxisokat és rendelőket. Ennek során a Felhasználónak kötelező és nem kötelező adatok kell megadni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy praxis és rendelő is csak abban az esetben kerülhet rögzítésre, ha a folyamat során valamennyi, kötelezően kitöltendő adat megadásra került.

1.6. A Felhasználónak a praxisok, illetve rendelők adatainak rögzítése során teljes és valós információkat kell megadni. A Felhasználó által a webhelyre feltöltött adatokért, azok hitelességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

1.7. A regisztráció során a Felhasználó profiljához jelszót ad meg, mely jelszót titkosan kell kezelnie. A jelszó harmadik személyekkel nem osztható meg és harmadik személyek által nem hozzáférhető módon tárolandó. A jelszónak rendszeres időközönként történő módosítását a Szolgáltató javasolja, amit a Felhasználó „Az én fiókom” / „Felhasználói fiók beállításai” menüpontokat kiválasztva tehet meg..

1.8. Ha a Felhasználó a regisztráció során megadott jelszót elfelejti vagy elveszíti, későbbiekben a webhely „Belépés” / „Elfelejtett jelszó” menüpontjában bármikor lehetősége van a Szolgáltató részére a megadott e-mail címre új jelszót igényelni.

1.9. A Felhasználó által megadott adatok módosítására, frissítésére a Felhasználónak bármikor tetszőleges módon lehetősége van.

1.10. A Felhasználó által a praxisokra, rendelőkre megadott adatokban történő változás esetén azokat késedelem nélkül köteles átvezetni, frissíteni. Ennek elmulasztásából eredő valamennyi költségért és kárért a Felhasználó felel.

1.11. A praxisok és rendelők megadhatóságának, illetve láthatóságának feltétele az Előfizetési Díj online kiegyenlítése. (Az előfizetési díjakkal kapcsolatos további rendelkezések a 4. es pont alatt kerültek felsorolásra.)

1.12. A regisztrációs folyama során létrejön a Szolgáltatási Szerződés a Felhasználó és Szolgáltató között, ami a Felhasználó számára írásban email útján visszaigazolásra is kerül. Előfizetési Díj ellenében a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások a sikeres online fizetést követően azonnal elérhetővé válnak.

2. A webhelyet működtető Szolgáltatóra vonatkozó rendelkezések

2.1. A Szolgáltató működteti a jodokik.hu webhelyet, és az ahhoz tartozó online szolgáltatásokat.

2.2. A Szolgáltató biztosítja a Szolgáltatási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges szellemi, anyagi és technikai erőforrásokat, feltételeket.

2.3. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó nyilvános adatainak és dokumentumainak az adatbázisban való tárolását és a webhelyen való közzétételét és felügyeletét, azok folyamatos hozzáférhetőségének biztosítását. A webhely használata során felmerülő esetleges problémákat mielőbb próbálja megoldani.

2.4. A Szolgáltató vállalja, hogy a webhelyen a regisztrált felhasználók számára jelszóval védett saját felületet biztosít, ahol a Felhasználó saját maga kezelheti adatlapját, végezheti el az általa szükségesnek tartott változtatásokat, frissítéseket.

2.5. A Szolgáltató vállalja a webhelyen keresztül a regisztrált Felhasználók irányába érkezett megkeresések, észrevételek, kapcsolat felvételi szándékok online eljuttatatását a Felhasználóhoz, az általa a regisztráció során megadott elektronikus címre.

2.6. A Szolgáltató a webhelyen megjelenített adatokat a lehetőségekhez képest folyamatosan felügyeli, és az emberi méltóságot, személyiséget vagy bármilyen egyéb jogot sértő vagy veszélyeztető adatot, véleményt, mihamarabb szakszerű módon eltávolít, és erről az érintett Felhasználót a megadott elérhetőségén értesíti.

2.7. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásokat és/vagy a webhelyet időről időre továbbfejleszteni, átalakítani, illetve módosítani.

2.8. A webhelyet üzemeltető Szolgáltatónak jogában áll a Szolgáltatások valamint a webhely karbantartása érdekében a Felhasználóknak a Szolgáltatásokat vagy a webhelyhez való hozzáférést szüneteltetni vagy korlátozni, a Felhasználók előzetes tájékoztatása és értesítése mellett.

2.9. A Szolgáltatónak joga van a  Felhasználok adatlapjáról a hamis információkat, hirdetéseket, véleményeket törölni, de erről a felhasználót e mailben értesítenie kell.

2.10. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználókról írt olyan negatív vagy negatív jellegű vélemények webhelyről való törlésére, amelyek a Felhasználók emberi méltóságoz való, személyiségi vagy bármilyen egyéb törvényben írt jogait nem sértik vagy veszélyeztetik.

2.11. A Szolgáltató felelősséget vállal a Szolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségei folyamatos teljesítéséért, de nem vállal felelősséget a Szolgáltató felelősségi körén kívül eső, előre nem látható meghibásodásából eredő adatvesztésért vagy bármiféle kapcsolódó kárért.

2.12. A Szolgáltató a webhelyre a Felhasználó által feltöltött adatok és dokumentumok valódiságáért, valamint az Ügyfelek részére a Felhasználó által biztosított egészségügyi, orvosi vagy bármilyen egyéb szolgáltatásokért nem vállal semmilyen felelősséget. A Felhasználó a szolgáltatásait az Ügyfelek részére kizárólag saját felelősségére biztosítja.

3. A Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

3.1. A Felhasználó köteles ÁFF-ben foglaltaknak megfelelően a Szolgáltatóval együttműködni.

3.2. A Felhasználó minden tevékenysége során köteles úgy eljárni, hogy az a Szolgáltató jó hírnévét, valamint egyéb, jogszabályban rögzített jogait, ne sértse.

3.3. A Felhasználó köteles valamennyi magyar és nemzetközi jogszabályt és előírást betartani, továbbá bármilyen szabályszegést és jogsértést a Szolgáltató felé jelezni.

3.4. A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

3.5. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban történt változások esetén azokat késedelem nélkül a saját profiljában frissíti, vagy annak javítását a Szolgáltatótól elektronikus levél útján kéri. Ezek elmulasztásából eredő felelősség a Felhasználót terheli.

3.6. A Felhasználó szavatolja, hogy a webhelyen megjelenített szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel és feltétellel folyamatosan rendelkezik, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel. A szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

3.9. A felhasználó által megjelenített valótlan hirdetéseket a 2.9. pont alapján a Szolgáltatónak jogában áll a webhelyről eltávolítani.

3.10. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díjat (a 4. pontban részletezettek szerint) határidőben megfizetni.

3.11. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, a Felhasználó előzetes értesítése alapján, a nevét referenciaként sajtótermékekben és egyéb hasonló célokra felhasználhassa.

4. A szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatási díjak és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a Regisztrált Felhasználó részére a webhelyen való megjelenésért Szolgáltatási díjat számol fel.

4.2. A Felhasználónak lehetősége van a webhelyet próbaidőszak alatt előfizetési díj megfizetése nélkül teljes körűen, korlátlanul használni. A próbaidőszak jellemző időtartama 14 nap, melyet a Szolgáltató a Felhasználóval egyeztetve tetszőleges ideig meghosszabbíthat.

4.3. A próbaidőszak lejártát követően Felhasználónak lehetősége van saját profilján keresztül a szolgáltatási díj rendezésével a webhelyen történő megjelenését meghosszabbítani, ellenkező esetben a próbaidőszak lejárta után a Szolgáltatási Szerződés és a Felhasználó által megadott praxisokra és rendelőkre vonatkozó hirdetések a jelen ÁFF-ben foglaltak szerint inaktivizálódik.

4.4. Az Előfizetési Díj megfizetése után a Felhasználó számára elérhetővé válik a Rendszerek és Szolgáltatások teljes körű, korlátlan használata az előfizetés időtartamára.

4.5. Az Előfizetési Díj összege a Felhasználó profilhoz kapcsolt előfizetői csomagtól függ. Ezek mértéke, az azért nyújtott hirdetések száma és az azokban foglalt szolgáltatások a webhelyen az „Új partner regisztrációja” pontban tekinthetők meg.

4.6. Az Előfizetési Díj számlázása lehetőség szerint online történik.

4.7. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott előfizetési díjak mértékét jogosult egyoldalúan módosítani. A módosított árlistát köteles a Felhasználó által rögzített elektronikus e‑mailcímre megküldeni a Felhasználónak, a módosítások hatályba léptét megelőző legalább 30 (harminc) nappal, illetve azt a webhelyre felvezetni.

4.8. A Felhasználó a módosított árlista szerinti előfizetési díjakkal kapcsolatban, a kézhezvételtől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül a Szolgáltatónál, postai vagy elektronikus levélben jogosult panasszal élni. Amennyiben a Felhasználó az árlista változására vonatkozóan panasszal, visszautasítási joggal nem él, akkor az a csomagja leteltével, az újabb időszakra történő fizetéskor automatikusan érvénybe lép.

4.9. Ha a Felhasználó a módosított árlistát visszautasítja, abban az esetben a Szolgáltató és a Felhasználó is jogosult a Szolgáltatási Szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel, írásban felmondani.

4.10. Az Előfizetési Díj minden esetben a díjfizetés napjától számít, az előfizetéskor választott csomagban meghatározott időszakra vonatkozik.

4.11. Szolgáltató az előfizetési időszak lejárta előtt 5-10 nappal a Felhasználót az általa megadott e-mail címen értesíti. Felhasználó a csomagját online megújíthatja, vagy másik csomagra válthatja. Ennek elmulasztása esetén praxisainak, rendelőinek hirdetései nem fognak megjelenni mindaddig, míg Felhasználó újabb előfizetést nem hajt végre.

4.12. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatási Szerződés bármilyen módon történő megszűnése esetén a Szolgáltató nem köteles az Előfizetési Díjat vagy annak időarányos részét a Felhasználónak visszafizetni.

4.13. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az egyedi Szolgáltatási Szerződés kötése mellett, egyedi Előfizetési árakat határozzon meg, melyet az illetékes Felhasználóval személyesen egyeztet, és minden esetben külön szerződésben rögzít.

4.14. Az Előfizetési Díj számlázása során a Szolgáltató a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint jár el.

4.15. A szolgáltatási díj után a Szolgáltató a mindenkori jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adót számol fel, illetve hárít tovább, melyet a kiállított számlán külön feltűntet.

5. A Szolgáltatási Szerződés időtartamára és megszűnésére vonatkozó rendelkezések

5.1. A felek közötti Szolgáltatási Szerződés ½, vagy 1 évre vonatkozóan jöhet léte. Az aktuális időszak a díjfizetés teljesítésnek napjától áll fenn.

5.2. A Felhasználó a díjfizetéssel kapcsolatos állapotot saját profiljában ellenőrizheti, illetve az azzal kapcsolatos teendők intézheti.

5.4. Amennyiben a Felhasználó előfizetett időszak közben szeretné megszüntetni praxisának, rendelőjének a hirdetését, azt online megteheti. Ilyen esetben a már rendezett előfizetési díjra vonatkozó visszatérítési igénnyel nem élhet.

5.5. Felhasználó hirdetései a 4.11 pontban foglaltak szerint az aktuális előfizetett időszak leteltét követően automatikusan inaktivizálódnak.

5.6. A lejáratot megelőző 5-10 nappal a Szolgáltató a közelgő határidőről a Felhasználót elektronikus levélben értesíti. Amennyiben a felhasználó a lejárat napjáig nem él további szolgáltatás hosszabbító lehetőséggel, a Szolgáltatási Szerződés szerint annak lejártát követő napon a Felhasználó hirdetései inaktivizálódnak.

5.8. A Felhasználó jogosult a Szolgáltatási Szerződést felmondani amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁFF ben meghatározottakat lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte és a szerződésszegés következményeit a Felhasználó írásbeli felhívására adott 15 (tizenöt) napos határidőn belül sem orvosolta.

5.9. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződést felmondani amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatási Szerződésben előírt bármely kötelezettségét, elmulasztotta és a Szolgáltató írásbeli felhívását követő 10 (tíz) napon belül sem teljesítette.

6. A szerzői jogok és adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések

6.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett webhely, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások a Szolgáltató szellemi alkotásait képezik. Az ezzel kapcsolatos minden jog a szolgáltatót illeti meg, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („Sztv.”) és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései szerint.

6.2. A Szolgáltató bizalmasan kezel miden olyan információt mely a regisztráció, illetve a Szolgáltatási Szerződés teljesítése során jutott tudomására. Továbbá a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződés hatályának fennállásáig a Felhasználó engedélye nélkül semmilyen információt nem hozza nyilvánosságra, vagy harmadik személynek nem szolgáltatja ki.

6.3. A Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során a birtokukba került minden, nyilvánosan hozzá nem férhető információt bizalmasan kezelni.

6.4. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait bíróságnak vagy hatóságoknak kiadni amennyiben erre jogszabály vagy bírósági/hatósági határozat kötelezi.

6.5. A Szolgáltatónak jogában áll bizonyos személyhez nem kötötten az adatokat statisztikai és marketing célokra felhasználni.

6.6. A szolgáltatónak jogában áll a Felhasználók részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Szolgáltató az ehhez szükséges, a felhasználó által biztosított, megfelelő hozzájárulásnak birtokában van.

7. Az ÁFF –re vonatkozó egyéb rendelkezések

7.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szolgáltatások feltételeinek, beleértve az előfizetési díjakat is, valamint jelen ÁFF rendelkezésinek megváltoztatására, melyről köteles a felhasználót a regisztráció során megadott elérhetőségén a változás bevezetését megelőző 30 (harminc) nappal értesíteni.

7.2. Az ÁFF – ben nem számít módosításnak, ha annak szövegének változására mindössze elírás, helytelen hivatkozás vagy hasonló kijavítás miatt kerül sor, ilyenkor a felhasználó számára értesítés küldése sem szükséges.

7.3. Amennyiben az ÁFF ben bekövetkezett a változások a szerződött Felhasználó lényeges jogos érdekeit jelentősen sértik, akkor jogában áll 30 (harminc) napos határidővel a Szerződést felmondani.

7.4. Ha a jogszabályok változásai szükségessé teszik jelen ÁFF módosításait, a felek az ÁFF megfelelő módosításáig közösen megállapodnak az alkalmazandó feltételekben.

7.5. Amennyiben a jelen ÁFF vagy a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. Helyettük a Szerződő felek 7 (hét) munkanapon belül kölcsönösen megállapodást kötnek, melyet a Szolgáltatói Szerződésbe belefoglalnak.

7.6. Felek között létrejött jogviszonyára az adott Szolgáltatási Szerződés irányadó, mely jelen ÁFF -en alapul, amennyiben közöttük tartalmi eltérés állna fenn, az esetben a Felek között kötött egyedi Szerződés tekintendő irányadónak.

7.7. Jelen ÁFF -ben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a Felhasználók harmadik személyek részére nem ruházhatják át.

7.8. Felek az egymás között kötött Szolgáltatási Szerződést kizárólag írásban, a Felek cégszerű aláírásával módosíthatják

7.9. A szerződő felek egymás közti közléseiket, jognyilatkozataikat, írásbeli formában, ajánlott tértivevényes levélben, vagy a korábban megadott email címen e-mailben küldhetnek egymásnak

7.10. A Felek között létrejött Szolgáltató Szerződésre és Jelen ÁFF -re a mindenkor magyar jog irányadó.

7.11 A jelen ÁFF –re valamint a Szolgáltatási Szerződésre is Magyarország joga alkalmazandó. Jelen szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő valamennyi jogvitába a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság illetékes.